benzotriazol-1-yl-(1-phenyl-3-pyridin-4-ylpyrazol-4-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png