alpha-Difluoromethyl-dopa

1,2,4-trichlorobenzene.png