2-benzhydrylpyrrolidine

1,2,4-trichlorobenzene.png