trans-1-Ethyl-2-methylcyclopentane

1,2,4-trichlorobenzene.png