ethyl 4-[[2-(5-phenyltetrazol-2-yl)acetyl]amino]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png