ethyl 4-{[(5-phenyl-2H-tetrazol-2-yl)acetyl]amino}benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png