ethyl 4-[(4-oxo-4H-pyrido[3,2-e][1,3]thiazin-2-yl)amino]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png