ethyl 4-[(4-oxopyrido[3,2-e][1,3]thiazin-2-yl)amino]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png