2-(4-phenylmethoxyanilino)pyrido[3,2-e][1,3]thiazin-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png