Methanone, [6-bromo-1-(2-pyridinyl)-3-indolizinyl]phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png