5-{[3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methylquinoxalin-2-yl]amino}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png