ethyl 5,5-dimethyl-2-(thiophene-2-carbonylamino)-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png