3-BROMO-2-HYDROXYBENZONITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png