1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-methylpentyl]-, mononitrate

1,2,4-trichlorobenzene.png