4(3H)-Quinazolinone, 2-[(methylamino)methyl]-3-(2-methylphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png