4(3H)-Quinazolinone, 3-(2-methylphenyl)-2-[(propylamino)methyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png