4(3H)-Quinazolinone, 2-(iodomethyl)-3-(2-methylphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png