N-(4-methylphenyl)-2-[4-[(3-oxo-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-2-ylidene)methyl]phenoxy]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png