3-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-methyl-4-phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png