2-chloro-5-[4-[3-(furan-2-yl)prop-2-enylidene]-5-oxo-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png