NCYCYZXNIZJOKI-BZBPLYBGSA-

1,2,4-trichlorobenzene.png