ethyl 5-carbamoyl-2-[(furan-2-ylcarbonyl)amino]-4-methylthiophene-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png