N-[5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-chlorophenyl]-2-(4-methylphenoxy)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png