2-[(4-bromo-3-methylphenyl)sulfonyl]-5-nitropyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png