4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-(diethylamino)phenyl]-2-methyl-6-nitro-

1,2,4-trichlorobenzene.png