2-Propenal, 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png