(4-Methylcyclohexyl)methanol

1,2,4-trichlorobenzene.png