1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine

1,2,4-trichlorobenzene.png