Perchloromethyl mercaptan

1,2,4-trichlorobenzene.png