N-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-7-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]quinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png