Monomethyl auristatin E

1,2,4-trichlorobenzene.png