(R)-2-(3,5-Bis-trifluoromethyl-phenyl)-N-[4-(4-fluoro-2-methyl-phenyl)-6-(3-hydroxymethyl-morpholin-4-yl)-pyridin-3-yl]-N-methyl-isobutyramide

1,2,4-trichlorobenzene.png