1-Chloro-4-(1,2-dibromoethyl)benzene

1,2,4-trichlorobenzene.png