2-(4-hydroxyphenyl)-4-vinylquinolin-6-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png