[2,2'-Binaphthalene]-1,1',4,4'-tetrone, 3-chloro-3'-amino-6-methoxy-

1,2,4-trichlorobenzene.png