4-oxo-N-(4-hydroxyphenyl)retinamide

4-oxo-N-(4-hydroxyphenyl)retinamide