(rs)-2-(3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl)-n-[4-(2-chloro-phenyl)-6-[(2,3-dihydroxy-propyl)-methyl-amino]-pyridin-3-yl]-n-methyl-isobutyramide

1,2,4-trichlorobenzene.png