2-(alpha-cyano-4-fluorobenzyl)-6-methylpyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png