(3beta,6Z)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png