2-(1H-benzimidazol-2-ylmethylsulfanyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png