5-bromo-N-(4-methoxyphenyl)naphthalene-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png