2-(4-methoxyphenyl)-N'-(2-naphthalen-2-yloxyacetyl)acetohydrazide

1,2,4-trichlorobenzene.png