3-IODO-4-HYDROXYBENZONITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png