3-chloro-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png