2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine

1,2,4-trichlorobenzene.png