8-ethyl-5-oxo-2-[4-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl]piperazin-1-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png