2-(2-methoxyethylamino)naphthalene-1,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png