Cyclohexanol, 1-[1-(3-chlorophenyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png