3-(5,5,6-Trimethyl-2-norbornyl)cyclohexanol

1,2,4-trichlorobenzene.png