18-methoxycoronaridine

1,2,4-trichlorobenzene.png