2-[(4-methoxybenzoyl)amino]-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png