3-(4-[2-(4-Fluorophenyl)-6-trifluoromethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-2-pyrimidinylamino)-1-propanol

1,2,4-trichlorobenzene.png